Vi arbetar endast med några få utvalda företag, som bara har högkvalitativa tjänster och nöjda kunder. I fall något arbete utförs sämre än önskat och kunden är missnöjd, så ersätter vi det företaget som utförde arbetet med ett annat. Detta gör vi eftersom vårt största intresse är att erbjuda utmärkta tjänster för våra kunder och att alla ska vara nöjda. Utan några undantag.

VILLKOR REGELBUNDNA KUNDER - HEMSTÄDNING

Stockholms Hus & trädgårdsservice AB utför städtjänster enligt överenskommelse som Kunden träffar med Kundtjänst baserat på antal timmar städning, städyta och antal städtillfällen.
§ 1 Behålla samma städare.
Bolaget garanterar en kontinuitet beträffande vilken städare som ska utföra aktuell städtjänst hos Kunden.
Inför semestertider, eller vid sjukdom, för städpersonal som utför uppdraget hos Kunden meddelar Bolaget vem som ersätter ordinarie städpersonal och som sålunda utför städuppdraget tills ordinarie är åter i tjänst.
I övrigt respekterar Bolaget så långt möjligt om Kunden vill byta ordinarie städpersonal på uppdraget mot annan hos Bolaget eller om Bolaget alls ska skicka ersättare.
§ 2 Avbokning av städtjänster.
Avbokning måste Kunden göra senast två (2) arbetsdagar före ett städtillfälle. I annat fall debiteras Kunden motsvarande två (2) arbetstimmar. Ingen skattereduktion på avdraget.
Om Kunden har glömt att avboka städning vid något tillfälle då städare har anlänt, debiteras Kunden motsvarande två (2) arbetstimmar. Ingen skattereduktion på avdraget.
Kunden kan avboka utan att debiteras för ett städtillfälle, om det infaller på en helgdag (röd dag).
Uppehåll i städuppdraget ska meddelas av Kunden senast två (2) arbetsdagar innan det städtillfälle då sådant uppehåll inträder. Ett sådant uppehåll ska dock inte vara längre än nittio 90 nittio dagar.
Vid sådant uppehåll i städuppdraget gäller att om Kunden inte i förväg kan bestämma vid vilket datum städningen ska återupptas igen, så kan Bolaget inte garantera att det är möjligt att ordinarie utförare av städuppdraget kan återinträda på uppdraget.
§ 3 Inte nöjd med städkvaliteten.
Om Kunden inte är nöjd med städkvaliteten eller att något har missats vid städuppdragets utförande, kan Kunden få det åtgärdat utan extra kostnad, förutsatt att Kunden meddelar Bolaget inom tre (3) dagar efter aktuellt städtillfälle. I övrigt kan i det enskilda fallet särskild överenskommelse om sådan åtgärd träffas mellan Bolaget och Kunden.
§ 4 Betalning av städtjänster
Betalningen ska erläggas av Kunden mot faktura med villkoren 20 dagar netto.
Faktura skickas efter det sista städtillfället i en kalendermånad. Faktureringsavgift om 35 kr tillkommer.
Om kunden har meddelat att faktura kan skickas per e-post till en av kunden angiven e-postadress tillkommer ingen faktureringsavgift.
Betalning ska erläggas av Kunden till Bolagets bankgiro 871-5955. Det åligger Kunden att meddela Bolaget om faktura inte har mottagits. Betalningsskyldigheten enligt denna paragraf åvilar dock Kunden oavsett om faktura har mottagits eller inte.
Invändningar mot faktura måste lämnas av Kunden till Bolaget inom tre (3) dagar efter erhållandet av fakturan.
Efter förfallodatumet i faktura som är obetald skickas påminnelse till Kunden sju (7) dagar därefter. En andra påminnelse skickas fyra (4) dagar efter den första påminnelse, varvid lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
§ 5 Rätt till skattereduktion.
Kunden är normalt berättigad 50 % skattereduktion på utfört arbete. Visar det sig dock att det inte föreligger förutsättningar för skattereduktion, ska Kunden omgående erlägga den fulla fakturasumman. Dessutom tillkommer i sådant fall en administrationsavgift om 250 kr inklusive mervärdesskatt som Kunden tillika ska erlägga omgående till Bolaget. Vad nu angivits ska gälla omgående efter det att Skatteverket till Bolaget eller Kunden meddelat eller skickat beslut om att nämnda förutsättningar för skattereduktion inte skulle föreligga. Kundens skyldighet att erlägga nyss nämnda fulla fakturasumma och administrationsavgift gäller oavsett om Kunden överklagar eller begär omprövning av Skatteverkets beslut eller ifrågasätter Skatteverkets meddelande.
§ 6 Ersättning för ev. skador
Ersättning för eventuella skador som uppkommer under städpasset och som har förorsakats av Bolagets personal ersätts inte av Bolaget, om Kunden rapporterar en sådan skada senare än tre (3) dagar efter aktuellt städtillfälle. Kunden ska bifoga bild på skadat föremål + inköpskvitto. Bolaget förbehåller sig vid varje tillfälle att bedöma om en skada är väsentlig. Icke väsentliga skador ersätts aldrig av Bolaget. Bolaget ersätter exempelvis inte föremål etc. vilket Kunden borde ha ägnat särskild omsorg och t.ex. ställt undan i förråd eller för vilket Kunden särskilt borde ha uppmärksammat Bolagets personal om dess känslighet. Bolaget ersätter inte föremål etc. som skadats och där skadan kan bero på föremålets etc. ålder eller liknande. Tillika ska ersättning aldrig utgå för annat än det värde som föremålet etc. skulle ha betingat vid en försäljning vid skadetillfället. Bolaget har fullständig ansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa. Vid eventuella skador enligt vad nyss angivits förbehåller sig Bolaget att värderingen av skadan ekonomiskt sett utförs av den skadereglerare som Bolaget har tillgång till hos Trygg-Hansa. Så kallade affektionsvärden eller ideella anspråk ersätts aldrig av Bolaget.
§ 7 Försäkringar.
All personal i Bolaget ÄR försäkrad hos Folksam. Personalen har dessutom tecknat avtal med Bolaget om fullständig sekretess rörande vad de erfar etc. vid utförande av Bolagets städuppdrag.
§ 8 Tvist.
Tvist med anledning av det avtal som ingåtts i enlighet med denna bekräftelse ska lösas enligt reglerna för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut genom förenklat förfarande med ensamdomare.